Uzņēmums

SIA MONUM ir viens no Latvijas būvniecības nozares līderiem, kas specializējies dažāda mēroga un sarežģītības civilās un industriālās būvniecības projektu realizācijā, veic infrastruktūras izbūves darbus, kā arī ielu un ceļu izbūvi vai rekonstrukciju. Ikviena projekta realizācijas procesā uzņēmums pielieto  tādu stratēģiju, kura nodrošina izcilu veikumu jebkurā būvniecības posmā, sākot ar ideju līdz pat projekta realizācijai un nodošanai ekspluatācijā.

Kopš MONUM izveides 2005. gadā, uzņēmums ir rekonstruējis sabiedriskās, sporta un izglītības ēkas, veselības aprūpes ēkas, katlu mājas, enerģētikas projektus, kā arī attīstījis vairākus vērienīgus infrastruktūras projektus vairāk kā 30 Latvijas pilsētās.

MONUM lepojas ar tādu nozīmīgu pilsētvides projektu kā Siguldas Valsts ģimnāzijas un Sporta centra ēku, Ogres Valsts Ģimnāzijas un sporta centra ēku, Alūksnes sporta un izglītības centra ēku būvniecību, kā arī stratēģiski nozīmīgu objektu – Pāternieku un Terehovas robežpunktu izbūvi.

Uzņēmums darbojas arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecības segmentā. Sadarbojoties ar privātajiem pasūtītājiem ir tapuši vairāki dzīvojamie projekti, tajā skaitā Divi Krasti Ķengaragā un Deglava Gleznotāju Rezidences Pļavniekos.

MONUM nodarbina vidēji 100 darbiniekus – pieredzējušus projektu vadītājus, būvdarbu vadītājus, tāmētājus, sagādniekus, iepirkumu speciālistus, kvalitātes vadītāju, administratīvo personālu un citus profesionāļus.

Uzņēmuma misija ir radīt paliekošas vērtības, attīstot un uzturot ilgtspējīgu, drošu, videi un sabiedrībai draudzīgu būvniecības procesu pārvaldību. Ikdienā nodrošinot inovāciju ieviešanu SIA MONUM apliecina sevi kā zinošu un uzticamu sadarbības partneri un pieprasītu darba devēju.

Mēs būvējam Jums!

Kvalitātes standarti

MONUM vadības pamatnostādne ir ilggadējā pārliecība, kas veidojusies, analizējot panākumu faktorus būvniecībā  un izstrādājot tādus darbības standartus, kas realizēto būvniecības projektu kvalitāti, kā arī vides aizsardzības pasākumu īstenošanu un darbinieku veselības un darba drošības uzturēšanu. Lai pastāvīgi uzlabotu un pilnveidotu uzņēmuma būvniecības procesu pārvaldību, MONUM ir izstrādājis un turpina uzturēt Integrētās vadības sistēmu, saskaņā ar starptautiskajiem standartiem ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 un ISO 14001:2015.

Uzņēmuma integrētās vadības sistēmas jomas tiek periodiski auditētas, pārliecinoties par uzņēmuma pārvaldības atbilstību standartu prasībām, lai nodrošinātu rezultatīvu un produktīvu darbību, kura koncentrējas kopējo mērķu sasniegšanas kapacitātē.

Kvalitāte

Lai pastāvīgi paaugstinātu profesionālu procesu vadības ilgtspēju un konsekvenci, uzņēmums katru gadu pārskata Integrētās vadības sistēmas procesus, veicot iekšējo un ārējo klientu, piegādātāju un specifisku ārpakalpojuma sniedzēju darbības kvalitātes novērtējumu. Katru gadu vadības pārskata ziņojumā tiek analizēts iepriekšējā perioda veikums un izvirzīti izmērāmi kvalitātes mērķi, lai uzturētu un pilnveidotu uzņēmuma veiktspēju un palielinātu darbinieku profesionālo kapacitāti.

MONUM ikdienas darbības pamatprincipi ir palikuši nemainīgi jau vairāk nekā 17 gadus, klienta prasību un vēlmju izpildei piedāvājot labākos risinājumus:

  • atbilstošas kvalitātes nodrošināšana un uzturēšana;
  • projekta būvniecības termiņu ievērošana;
  • procedūru pielāgošana atbilstoši apstākļiem, tādējādi nodrošinot priekšzīmīgu sniegumu;
  • pastāvīgs un nepārtraukts pilnveides process projektu vadības jomā;
  • normatīvo aktu prasību izpilde;
  • ilgtspējība un rentabilitāte.

Vide

MONUM vides politika ir atbilstoša Latvijas Republikas vides normatīvo aktu un citu normatīvo aktu definētajām prasībām. Uzņēmums regulāri veic vides resursu izmantošanas kontroli, realizē videi draudzīgu tehnoloģiju un materiālu pielietojumu, tādā veidā ik gadu samazinot uzņēmuma iespējamo kaitējumu apkārtējai videi.

Vides politikas īstenošanas pamatelements ir zinoši, motivēti un vides pārvaldības sistēmā iesaistīti uzņēmuma darbinieki, kuri izprot vides aspektu būtisko nozīmi viņu veicamo darbu procesos un meklē arvien jaunas iespējas vides aizsardzības nodrošināšanā.

Uzņēmuma vides politikas kopējais mērķis ir, pastāvīgi identificējot un izvērtējot iespējamos vides riskus, nodrošināt videi draudzīgas būvniecības realizāciju.

Darba drošība

Drošas darba vides uzturēšana un aizsardzības pasākumu noteikšana, kā arī šo pasākumu korekta īstenošana ir MONUM pamatdarbības neatņemama sastāvdaļa, kas paredz veselības un darba drošības vadlīniju pastāvīgu, uz praksi balstītu plānošanu un īstenošanu. Uzņēmuma arodveselības un darba drošības politika ir rezultēta pamatnostādnēs, kuru ikdienas konsekventa ievērošana nodrošina nodarbināto darba drošību un veselības aizsardzību, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un citām darba aizsardzības prasībām.

MONUM darbinieku zināšanu un kompetences paaugstināšana darba drošības jomā veicina darbinieku izpratni par darba drošības noteikumu ievērošanas nepieciešamību un palīdz veidot darba vidi, kurā darbinieki un līgumslēdzēju puses strādā nekaitīgās un drošās darba vietās, tādējādi mazinot potenciālo risku rašanās iespējamību, saslimšanas vai dzīvības zaudēšanas briesmas.

Uzņēmuma definētās politikas pamatmērķis ir darba aizsardzības sistēmas nepārtraukta uzlabošana, darba vides risku novērtēšana un vadība atbilstoši standarta ISO 45001:2018 prasībām, uzturot un pilnveidojot darbiniekiem drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.