Uzņēmums

Daudznozaru būvsabiedrība MONUM ir viens no Latvijas būvniecības nozares līderiem, kas īsteno dažāda mēroga un sarežģītības civilās un industriālās būvniecības projektus, veic infrastruktūras izbūves darbus, kā arī ielu un ceļu izbūvi vai rekonstrukciju. Ikvienā projektā tiecamies uz izcilību un uzņemamies atbildību par jebkuru būvniecības jautājumu no idejas līdz pat projekta realizācijai un nodošanai ekspluatācijā.

Kopš MONUM izveides 2005. gadā, esam rekonstruējuši sabiedriskās ēkas, sporta un izglītības būves, veselības un aprūpes iestāžu ēkas, kā arī attīstījuši daudzus infrastruktūras objektus vairāk nekā 30 Latvijas pilsētās. Mūsu pēdējo sasniegumu vidū ir vērienīgā Siguldas sporta centra būvniecība, Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas SALA būvniecība, kā arī daudzdzīvokļu īres namu būvniecība Valmierā, Gaujas ielas rekonstrukcija Ādažos un daudzi citi nozīmīgi objekti. Uzņēmuma klienti ir gan valsts un pašvaldību, gan privāti uzņēmumi, investori, kā arī citi būvniecības uzņēmumi.

MONUM nodarbina vidēji 100 darbiniekus – pieredzējušus projektu vadītājus, būvdarbu vadītājus, tāmētājus, sagādniekus, iepirkumu speciālistus, kvalitātes vadītāju, administratīvo personālu un citus profesionāļus.

Mūsu misija – radīt paliekošas vērtības, attīstot un nodrošinot ilgtspējīgu, drošu, videi un sabiedrībai draudzīgu būvniecības procesa vadību. Būt inovatīvam, zinošam un uzticamam sadarbības partnerim un darba devējam.

Mēs būvējam Jums!

Kvalitātes standarti

MONUM vadība ir pārliecināta, ka svarīgākie būvniecības nozarē strādājoša uzņēmuma panākumu faktori ir tā realizēto būvniecības projektu kvalitāte, kā arī vides aizsardzības pasākumu īstenošana un darbinieku veselības un darba drošības uzturēšana.

Šo faktoru efektīvai pārvaldībai būvuzņēmums MONUM ir izstrādājis uz starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām balstītu uzņēmuma vadības sistēmu, kurā papildus kvalitātes prasībām tiek integrētas arī ISO 14001:2018 standartam atbilstošas vides pārvaldības sistēmas prasības un standartam OHSAS 18001:2007 atbilstošas arodveselības un darba drošības sistēmas prasības.

Visas uzņēmuma vadības sistēmas jomas ir auditētas un sertificētas atbilstoši augstāk norādīto standartu prasībām un veido uzņēmuma Integrēto vadības sistēmu. Apvienojot uzņēmuma darbības svarīgākos aspektus vienotā sistēmā, tā palīdz virzīties uz kopēju mērķu sasniegšanu.

Integrētās vadības sistēma ir neatņemama MONUM komercdarbības sastāvdaļa. Tā ļauj mums efektīvi izprast un apmierināt klientu vēlmes, apliecināt uzņēmuma atbildību vides aizsardzības jomā, kā arī nodrošināt veselībai nekaitīgus un drošus darba apstākļus uzņēmumā strādājošajiem.

Kvalitāte

Profesionāla procesu vadība ir priekšnoteikums MONUM sniegto pakalpojumu kvalitātei, tādēļ mūsu kvalitātes vadības uzdevums ir uzlabot uzņēmuma darbību, sakārtojot iekšējās saites uzņēmumā, precizējot darbinieku lomu, pienākumus un atbildību dažādās situācijās, uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un veicināt uzņēmumam noteikto mērķu sasniegšanu.

 

Lai nodrošinātu MONUM klientu, biznesa partneru, īpašnieku un darbinieku apmierinātību, mūsu darbības pamatā ir šādi principi:

  •   klienta prasību un vēlmju izpilde;
  •   atbilstošas kvalitātes nodrošināšana;
  •   laicīga projektu nodošana;
  •   optimālas procedūras un priekšzīmīgs sniegums;
  •   nepārtraukta pilnveidošanās, uzstādot precīzus mērķus;
  •   normatīvo aktu prasību izpilde;
  •   ilgstoša izaugsme un augsta rentabilitāte.

Vide

MONUM vides politika balstās uz Latvijas Republikas vides normatīvo aktu un citu noteikumu prasību apzināšanos un ievērošanu, vides resursu izmantošanas kontroli, videi draudzīgu tehnoloģiju un materiālu pielietojumu, lai savu iespēju robežās veiktu pastāvīgus uzlabojumus un samazinātu uzņēmuma darbības ietekmi uz apkārtējo vidi.

Vides politikas īstenošanas pamatelements ir zinoši, motivēti un vides pārvaldības sistēmā iesaistīti uzņēmuma darbinieki, kuri izprot vides aspektu būtisko nozīmi viņu veicamo darbu procesos un meklē arvien jaunas iespējas vides aizsardzības nodrošināšanā.

Uzņēmuma vides politikas kopējais mērķis ir, nepārtraukti identificējot un novērtējot iespējamos vides riskus, veicināt videi draudzīgas būvniecības realizāciju, tādējādi mazinot MONUM pamatdarbības rezultātā radīto vides piesārņojumu.

Darba drošība

Droša darba vide un aizsardzības pasākumu ievērošana ir MONUM pamatdarbības neatņemama sastāvdaļa, kas paredz veselības un darba drošības vadlīniju precīzu plānošanu un realizāciju. Uzņēmuma arodveselības un darba drošības politika ir vērsta uz nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un citām darba aizsardzības prasībām.

MONUM darbinieku zināšanu un kompetences paaugstināšana darba drošības jomā veicina darbinieku izpratni par darba drošības noteikumu ievērošanas nepieciešamību un palīdz veidot darba vidi, kurā darbinieki un līgumslēdzēju puses strādā nekaitīgās un drošās darba vietās, tādējādi mazinot potenciālo risku rašanās iespējamību, saslimšanas vai dzīvības zaudēšanas briesmas.

Uzņēmuma noteiktās politikas pamatmērķis ir darba aizsardzības sistēmas nepārtraukta uzlabošana, darba vides risku novērtēšana un vadība atbilstoši standarta OHSAS 18001 prasībām, veidojot darbiniekiem drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.