Rīt pulksten 10 Druvenieku ceļā 10 Ozolniekos svinīgi atklās notekūdeņu attīrīšanas ietaises, kas izbūvētas ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Tās nodrošina kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu Ozolnieku ciemā, informē pašvaldība.

Jau decembrī pabeigta projekta daļa, kuras laikā izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – priekšattīrīšanas un ražošanas ēka, kā arī 150 kvadrātmetru plašs dūņu laukums ar nojumi.

Notekūdeņi attīrīšanas iekārtām tiek piegādāti no Ozolnieku ciema sadzīves kanalizācijas tīkliem, ko uzņēmums «ozolnieku KSDU» turpina rekonstruēt un pilnveidot šā projekta gaitā. 

Ietaisēm izbūvēts notekūdeņu pieņemšanas punkts no autocisternām, lai apkalpotu klientus, kuru mājokļi nav pieslēgti sadzīves kanalizācijas tīkliem.

Galvenais būvuzņēmējs ir SIA MONUM, kas būvdarbus paveicis pirms plānotā termiņa, turklāt labā kvalitātē, piebilst pašvaldības kapitālsabiedrība.

 

Projekta trešā daļa „Ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Ozolniekos” ES Kohēziju fonda līdzfinansētā projekta ietvaros turpināsies līdz 2014. gada oktobrim.

Ozolnieku ciemā tiek izbūvēti-rekonstruēti daļa no ūdens un kanalizācijas tīkliem:

Ūdensvada tīkli  (DN 63-160) 3,1 km garumā;

Pašteces kanalizācijas tīkli (DN 160-315) 3,0 km garumā;

Kanalizācijas spiedvadi (DN 160) 1,6 km garumā;

Sešu (6) jaunu kanalizāciju sūkņu staciju (KSS) izbūve ar jaudām (Q=15, 15, 13, 12, 6 un 6 l/s).

Šos darbus, kas iedzīvotājiem redzami ikdienā, veic  SIA MONUM. Darba procesu apgrūtina zemē esošie komunikāciju tīkli, kas, diemžēl, nav uzrādīti topogrāfijas plānos. Paldies uzņēmējam par šīs situācijas sapratni un attieksmi.

Būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību  par visiem projekta sadaļu noslēgtiem būvdarbu līgumiem veic SIA „Firma L4” darbinieki, kuri regulāri uzrauga darbu izpildes kvalitāti, veicamo darbu atbilstību projektiem un kontrolē izpildu dokumentācijas sagatavošanu un noformēšanu.