2.iepirkuma daļa: „Notekūdens attīrīšanas ietaises un II pacēluma sūkņu stacija”

Būvdarbus paredzēts veikt ar Kohēzijas fonda atbalstu.

Pasūtītājs: SIA "Ziltupes LTD"